Krav til datastrukturering og -granulering i EPJ –
hvad er dogmer, og hvad er der evidens for?

torsdag den 8. juni 2006 på Aalborg Universitet

 

Se slides nedenfor

 

Fokus for denne konference er samspillet imellem EPJ som it-understøttelse af det enkelte patientforløb ved hjælp af kliniske retningslinier og beslutningsstøtte og EPJ som dataleverandør til klinisk kvalitetsudvikling, akkreditering, administration og forskning. De afledte krav til datastrukturering og -granulering vil blive belyst fra de forskellige brugere af data. Hvad er dogmer, og hvad er der evidens for?


Parallelt med gennemførelsen af strukturreformen er udvikling og implementering af EPJ og Den Nationale Kvalitetsmodel yderligere to strategiske målsætninger, der skal realiseres i det danske sundhedsvæsen i nær fremtid. Hvis EPJ ikke kan levere de fornødne data til kliniske indikatorer og anden relevant ledelsesinformation, vil det indebære krav til omfattende dobbeltregistreringer.


Det er således et ubesvaret spørgsmål, om kravene til registrering af data til kvalitetssikring, ledelsesinformation og forskning vil blive oplevet som klinisk meningsfuld, som en delmængde af dokumentation af det enkelte patientforløb. Ydermere vil dette indebære krav om en høj grad af datastrukturering og -granulering, der vil kunne give anledning til konflikter imellem klinikere og de parter, der skal anvende den afledte ledelsesinformation.

 

Program

Tid:

Torsdag den 8. juni 2006

Sted:

Aalborg Universitet, Fibigerstræde, Auditorium B, 9220 Aalborg Ø

 

09:30

Velkomst og introduktion af dagens program
v/ Søren Vingtoft og Christian Nøhr, EPJ-Observatoriet

 

Hvilket datagrundlag burde være til stede for at kunne styre sundhedsvæsenets indsats bedst muligt?
v/ sundhedsdirektør Henning Bruun-Schmidt, Viborg Amt

Praktisk anvendelse af kliniske indikatorer i H:S - fra dataregistrering til klinisk feedback
v/ adm. overlæge Steffen Høgskilde, H:S Enhed for Klinisk Kvalitet

10:40

Kaffepause

 

Kan EPJ bruges i forbindelse med epidemiologisk forskning: muligheder og umuligheder?
v/ overlæge Mette Nørgaard, Ph.d., klinisk epidemiologisk afdeling, Aalborg Sygehus

Et fælles sundhedsvæsen – et spørgsmål om kultur
v/ læge, seniorforsker Peter Vedsted, Forskningsenheden for Almen Praksis, Århus Universitet

 
Anvendelsen af strukturerede data i klinisk arbejde
v/ overlæge Per Hostrup, Skejby Sygehus

12:10

Frokost

 

Hvad kan klinisk ledelsesinformation bruges til?
v/ adm. overlæge Leif Panduro Jensen, KAS Gentofte

 
Den Danske Kvalitetsmodel og heraf afledte krav til datagrundlag
v/ afdelingsleder, Michael Dahl, Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet (IKAS)
 
Hvordan kan systemleverandørerne honorere kravene til datastruktur og -granulering?
v/ chefkonsulent Karen Marie Lyng, TietoEnator

 

Erfaringer med landsdækkende kliniske databaser
v/ projektleder Lasse Nørgaard, Kompetencecenter Øst for landsdækkende kliniske databaser

14:30 Kaffepause
  Strukturering og granulering i en omegn af EPJ
v/ analytiker Gert Galster, SundIT
15:30
Afrunding og opsamling
v/ Søren Vingtoft og Christian Nøhr, EPJ-Observatoriet