EPJ-Observatoriet og Amtsrådsforeningen 

har afholdt

workshop-konference om metoder til håndtering af organisatoriske forandringer ved indførelse af epj

den 4. juni 2002 i Amternes Hus. 

 

Formålet med konferencen var at drøfte muligheder og begrænsninger ved forskellige metoder til at håndtere organisatoriske forandringer i forbindelse med implementering af elektroniske patientjournalsystemer - såvel på kort som på langt sigt.

Konferencen blev afholdt som en workshop-konference, hvor der efter en fælles introduktion blev afholdt 6 parallelle workshops. De 6 workshops blev afhold en gang om formiddagen og en gang om eftermiddagen, således at deltagerne kunne vælge sig på to forskellige workshops. Dagen blev afsluttet med korte referater fra alle workshops, så alle deltagerne fik en chance for at få et indtryk af, hvad der var foregået på de workshops, man ikke deltog i.

Se nedenfor slides fra dagen.   

Se også stemningsbilleder fra dagen.

Program

Velkomst og introduktion

 v/Direktør Lone Christiansen, Amtsrådsforeningen

 

 Se velkomst i pdf-format

Ledelsens syn på organisationsforandringer

v/Direktør, Steen Friberg Nielsen, Toplederakademiet

 

 

Se slides i pdf-format 

Workshop A:  

DSI’s metode til arbejdsgangsanalyser

v/Henriette Mabeck og Palle Gerry Petersen, DSI - Institut for Sundhedsvæsen

DSI·Institut for Sundhedsvæsen har udviklet en metode til arbejdsgangsanalyser. I denne workshop vil metoden blive præsenteret og illustreret ved praktiske eksempler.

 

Se slides i pdf-format

Se udleveret materiale i pdf-format

Workshop B:

Hvorledes kan man håndtere ændringer i den fagprofessionelle kvalitet

v/Rene Roald Jensen, Viborg Sygehus og Susanne Knudsen, Ringkøbing Amt

O<pgaveglidning, teamholdning og netværkstankegangen nævnes ofte som koncepter for nye måder at tænke arbejdstilrettelæggelse. Men hvordan kan det realiseres i forbindelse med indførelse af det fælles informationsværktøj EPJ?

 

Se slides i pdf-format

Workshop C:

Hvordan kan arbejdsgangsanalyser håndtere koblingen mellem strategi, mål og resultater?

v/ Pia Kopke, Amager Hospital og Dorthe Lassen, Sygehus Fyn

Arbejdsgangsanalyser nævnes ofte som hovedomdrejningspunktet i organisatoriske forandringer. Sådanne analyser kan gennemføres på mange forskellige måder og med anvendelse af flere forskellige metoder. Men valget af metode bør foretages alt efter formålet med analysen, karakteren af den opgave, der løses i afdelingen, de til rådighed værende ressourcer, hvilke data man har til rådighed eller har mulighed for at skaffe etc.

 

Se slides i pdf-format

Workshop D:

Hvorledes kan man undersøge organisationens forandringsparathed?

v/ Anna Marie Høstgaard, Aalborg Universitet og Egil Boisen, Aalborg Universitet

På enkelte sygehusafdelinger er der gennemført forandringsparathedsundersøgelser for at tegne en profil af personalets forandringsparathed. Workshoppen vil diskutere metoder til undersøgelse af forandringsparathed og præsentere resultaterne fra de projekter, der er gennemført.

 

Se slides i pdf-format

 

Workshop E:

Hvordan kan udviklingen evalueres, så erfaringerne kan bruges konstruktivt?

v/ Jytte Brender, Aalborg Universitet og Pernille Bertelsen, Aalborg Universitet

Medicinsk teknologivurdering har været anvendt i sundhedssektoren til at vurdere mange forskellige teknologier. De bedst kendte metoder er imidlertid ikke velegnede til evaluering af informationsteknologi. I et forskningsprojekt ved Aalborg Universitet er der udviklet et forslag til en konstruktiv tilgang til evaluering, der skal muliggøre, at evalueringsresultaterne kan anvendes i det løbende projektforløb.

 

Se slides i pdf-format

Workshop F:

Hvordan kan personalets uddannelse planlægges, så alle har de fornødne kompetencer den dag, systemet indføres?

v/Inge Madsen, Skejby Sygehus

Personalets IT kompetencer er i dag meget varierende, og langt fra alle har det niveau, der skal til for at kunne betjene et moderne EPJ system. Mange steder har man udviklet redskaber til at få et overblik over, hvordan status er og flere steder er man i færd med at udvikle undervisningskoncepter, der skal løfte personalets IT kompetencer til det ønskede niveau, inden systemet indføres.

 

Se slides i pdf-format

Yderligere oplysninger og konferencesekretariat:

EPJ-Observatoriet

Virtuelt Center for Sundhedsinformatik

Aalborg Universitet

Fr. Bajersvej 7D

9220 Aalborg Øst

Tlf: 9635 8809, Fax: 9815 4008

E-mail: epj-observatoriet@v-chi.dk

 

 

Siden er sidst opdateret den 10. juni 2002