EPJ-Observatoriets Årskonference 2005

 

den 26. og 27. oktober 2005 på Hotel Nyborg Strand

 

På denne side kan du finde indlægsholdernes oplæg som pdf-filer (se venligst programmet nedenfor).

Endvidere er der link til: EPJ-leverandørudstillingProduktpræsentationer - Præstentationer fra brugerorganisationernestatusrapport 2005 - stemningsreportage


 


 

Onsdag den 26. oktober 2005

 

   
9.30

Plenumsession 1: På vej mod nye målsætninger

EPJ-udviklingen i det forløbne år har skabt nye forventninger til EPJ blandt brugere på alle niveauer. Hvorledes
skal forventningerne håndteres, og hvordan sikres det bedst mulige resultat?

 

Forventninger til EPJ

v/ amtssundhedsdirektør Leif Vestergård Pedersen, Århus Amt

 

Evidence-based medicine and clinical quality development – clinicians’ contribution to EHCR development

v/ professor Marc Berg, Plexus Medical Group/Erasmus University, Rotterdam, Holland
10.50 Kaffepause
11.20

Plenumsession 2: EPJ-status 2005

EPJ-Observatoriet præsenterer hovedresultaterne fra årets EPJ-undersøgelser.

 

EPJ-udviklingen 2004-2005

v/ læge og sundhedsinformatiker Søren Vingtoft, MEDIQ

 

Hvornår har vi implementeret EPJ?

v/ lektor Christian Nøhr, Institut for Samfundsudvikling og Planlægning, Aalborg Universitet

 

Hvordan sikrer vi brugernes accept af EPJ?

v/ læge og sundhedsinformatiker Knut Bernstein, MEDIQ

12.20 Frokost
13.20

Session A1 - Vejen til gode brugergrænseflader

En forudsætning for, at EPJ-systemerne bliver brugt som et dagligt arbejdsredskab, er, at de accepteres af brugerne. Et vigtigt led i accepten er, at brugergrænsefladen understøtter den daglige arbejdspraksis. Udviklingen af brugergrænsefladen er et centralt aspekt hos mange organisationer og systemudviklere. På denne session præsenteres en række initiativer til systematisk arbejde med brugbarhedsvurderinger som et led i systemudviklingen.

 

Vurdering af brugerfladen i EPJ-systemer

v/ Dag Svanæs, Norsk senter for elektronisk pasientjournal, NJEP, NTNU, Trondheim

 

Skejlab – et testlaboratorium for EPJ

v/ EPJ-projektleder Inge Madsen og overlæge Per Hostrup, Skejby Sygehus

 

Erfaringer med brugbarhedsevalueringer af EPJ-systemer

v/ lektor Mikael B. Skov, Institut for Datalogi, Aalborg Universitet

 

Komparativ usability-undersøgelse af medicinmoduler (link til videoklip - taenkehoejt) (link til videoklip - retrospektiv)

v/ civilingeniørstuderende Lars H. Lilholt og Signe S. Pedersen, Institut for Sundhedsteknologi, Aalborg Universitet

13.20

Session B1 - Integration og sammenhæng imellem systemer, data, services og kliniske processer

Målsætningen om sammenhængende patientforløb forudsætter bl.a. sammenhængende informationssystemer. Denne session vil se på krav og løsningsforslag til it-arkitekturer både regionalt og nationalt med vurderinger af mulige perspektiver og konsekvenser.

 

Experience of architecture within the NHS London LSP Project

v/ System Architect Paul Mukherjee, British Telecom

 

Amtsrådsforeningens fælles arkitekturprincipper for EPJ

v/ it-leder Esben Dalsgaard, Psykiatri- og Sundhedsområdet, Ribe Amt

 

Hjælper fælles arkitekturprincipper på systemintegration? Giver det et større marked for it-leverandørerne?

v/ professor Søren Lauesen, IT University of Copenhagen

 

Lagring, ajourføring, kommunikation og deling af patientdata

v/ informatikdirektør Sten Christophersen, H:S Direktionen

13.20

Session  C1 - Sammenhængende it-systemer i de nye regioner

I dannelsen af de kommende regioner skal der tages stilling til videreudviklingen af eksisterende it-systemer og praktisk håndtering af konvergens mellem de forskellige systemer.

 

It-strategi for Region Syd

v/ amtssundhedsdirektør Niels Mortensen, Fyns Amt

 

Krav til it-konvergens i Hovedstadsregionen

v/ it-chef Jan Kold-Larsen, Københavns Amt

 

Web-adgang til forskellige EPJ-systemer i de nye regioner - en migrationsstrategi?

v/ konsulent Jens Rahbek Nørgaard, MedCom

 

Strategier og udfordringer i de nye kommuner

v/ konsulent Claus Flemming Nielsen, Kommunernes Landsforening

13.20

Session  D1 - Produktpræsentationer

 

Kl. 13.20 – 13.45 Systematic Software Engineering

Columna - den integrerede kliniske arbejdsplads

v/ user experience manager Pia Wichmann Madsen

 

Kl. 13.45 – 14.10 WM-data Healthcare

Overblik i EPJ – GEPJ uden tårer

v/ klinisk produktansvarlig, læge Bo Løye Hejl

 

kl. 14.10 – 14.35 TietoEnator

Det er muligt: en moderne EPJ-løsning der virker. I brug i Nordeuropa – udviklet i Indien (oplæg på engelsk)

v/ Paul Ridley, direktør for TietoEnator Healthcare Benelux

14.40 Kaffepause
15.10

Plenumsession 3: Hvorfor går det ikke (helt), som vi planlægger?

Det går ikke altid som planlagt. Men der er gode eksempler på, hvordan projekter har formået at lære af situationen og har rettet kursen ind, når udviklingen ikke forløb som ventet. Det stiller store krav til såvel organisationen som til den enkelte medarbejder.

 

Implementering af EPJ i Ringkjøbing Amt

v/ klinisk EPJ-projektleder Hans-Jørgen Frederiksen, Ringkjøbing Amt

 

Erfaringer med implementering af et medicinmodul

v/ EPJ-projektchef Ivan Lund Pedersen, Sundhedsforvaltningen, Roskilde Amt

 

Erfaringer med projektet Klinisk Proces i H:S og Københavns Amt

v/ projektleder for klinisk proces Niels R. Larsen, H:S og Københavns Amt

16.10 Pause
16.20

Session A2 - Få gratis to konsulenter i 30 minutter

Der ligger megen erfaring ”gemt” hos projektmedarbejdere rundt om i de forskellige EPJ-projekter og organisationer. I denne session kan du helt gratis få hjælp af 2 konsulenter til at løse et problem. Vi lægger op til at vi deler viden med hinanden, person til person, i 3-mands grupper. Processen faciliteres af konsulenter fra Learning Lab Denmark (www.lld.dk).

16.20

Session B2 - Hvem må se mine data og hvem ser mine data?

Hvem må se mine data - og hvorledes kan man sikre sig at kun relevante personer ser følsomme data? På den ene side skal patienternes  privatsfære respekteres, på den anden side skal klinikernes adgang til information dækkes. Dette dilemma vil blive belyst i sessionen, og desuden gives bud på hvordan sikkerhed i sundheds-it systemer kan administreres lokalt, regionalt og nationalt. 

 

Sikkerhedstrusler i sundhedsvæsenet - hvordan kan risiko og sårbarhed reduceres

v/ chefkonsulent Arne Tjemsland, Secode Norge AS

 

Frit informationsflow - men ikke for meget: Digitale signaturer som en del af løsningen

v/ planlægningschef Peter Holbech, It-afdelingen, Fyns Amt

 

Borgernes krav til håndtering af sundhedsdata

v/ projektmedarbejder Jacob Skjødt Nielsen, Teknologirådet

16.20
Session C2 - Evaluering af EPJ-projekter
Evaluering er en systematisk, eksplicit, tilbageskuende vurdering af processer, præstationer og effekter af en given handling. Evaluering foretages for at skaffe viden om det felt, man arbejder med, således at man bliver i stand til at agere mere målrettet og præcist i forhold til sine hensigter. Et overordnet indlæg om evaluering som et generelt fænomen vil indlede denne session, og et udsnit af de mange evalueringsaktiviteter, der foregår i forbindelse med EPJ-arbejdet i Danmark, vil blive præsenteret.

 

Hvordan evalueres EPJ-projekter?

v/ forskningslektor Jytte Brender, Institut for Sundhedsteknologi, Aalborg Universitet

 

Roskilde Amts evaluering af implementering af medicinmodulet

v/ kommunikationskonsulent Tine Mark Jensen, Modus Kommunikation

 

Effektvurdering af EPJ

v/ lektor Povl Erik Rostgård Andersen, Institut for Regnskab, Finansiering og Logistik, Handelshøjskolen i Århus

16.20

Session  D2 - Produktpræsentationer

 

Kl. 16.20 – 16.45 CSC Scandihealth

EPJ på klinikerens præmisser

v/ Læge, EPJ-projektchef Ivan Lund Pedersen, Roskilde Amt, key account manager Anne-Mette Oudrup, CSC Scandihealth og læge, chefarkitekt John Møller-Jensen, CSC Scandihealth

 

 

Kl.  16.45 – 17.10 Intersystems

Progress towards the delivery of Electronic Patient Records? – an overseas perspective

v/ Director of Healthcare Business Development InterSystems, Phil Birchall

17.20 Pause
17.30

Plenumsession 4: Paneldiskussion: Vejen til det EPJ-baserede sundhedsvæsen

Denne paneldebat vil belyse forudsætninger og muligheder for at realisere det potentiale, som EPJ lægger op til rumme, på den mest hensigtsmæssige måde. Formålet er at se fremad, samtidigt med at man anvender de eksisterende erfaringer - både gode og dårlige - bedst muligt.

direktør Henning Bruun-Schmidt, Sundhedsforvaltningen, Viborg Amt
cheflæge Anne Thomassen, Århus Sygehus
faglig projektleder Peter McNair, H:S Projekt for Sundhedsfagligt indhold i EP
formand Erik Kristensen, Overlægeforeningen
afdelingschef Vagn Nielsen, Indenrigs- og Sundhedsministeriet
kontorchef Arne Kverneland, Sundhedsstyrelsen
18.00 Første konferencedag slutter
   
 

 


 

Torsdag den 27. oktober 2005

 

9.00

Plenumsession 5: Sygehusejernes EPJ-erfaringer og -målsætninger

Sygehusejerne har samlet set brugt store ressourcer på at udvikle og indføre EPJ. I dette indlæg til Bent Hansen på amternes vegne gøre status og give sit bud på de næste års EPJ-udvikling.

 

Sygehusejernes EPJ-erfaringer og -målsætninger (ingen powerpoint-præsentation)

v/ amtsborgmester Bent Hansen, Viborg Amt
9.45

Plenumsession 6: Exchanging experience with Europe

It is not only in Denmark that the EHR development and implementation is moving fast. Many European countries have strategies for the full digitalization of the health sector. European Union research programmes have been supporting e-Health for the last fifteen years. The co-financing allocated since the early 1990s has reached € 500 million, with a total budget about twice that amount. This has put Europe in a leading position with regard to the use of electronic health records in primary care and deployment of health (smart) cards. This development has contributed to the emergence of a new “e-Health industry” with the potential of being the third largest industry in the health sector with a turnover of € 11 billion.

 

Status on and strategies for EHR and  bioinformatics in Europe

v/ Scientific Officer Octavian Purcarea, Directorate General Information Society, European Commission
10.30 Kaffepause
11.00

Session A3 - Strategier for informering af personale om EPJ-projekter

For at implementeringen af EPJ-systemer skal kunne lykkes, er det væsentligt at bibringe brugerne en forståelse for systemet og de forandringer, det medfører for deres arbejdsopgaver og –processer. Dette kræver en effektiv kommunikationsstrategi. Denne strategi er en to-vejs proces, hvor det er vigtigt at tage udgangspunkt i brugerens aktuelle viden. Der er tale om komplekse og vanskelige meddelelser, som skal gentages mange gange. Sessionen indledes med et overordnet indlæg, der præsenterer nogle generelle aspekter vedrørende udarbejdelsen af kommunikationsstrategier, efterfulgt af en række præsentationer af konkrete erfaringer fra informationsarbejdet omkring implementering af EPJ-systemer.

 

Fra informeren til ageren

v/ adjunkt Anne Marie Kanstrup, Institut for Samfundsudvikling og Planlægning, Aalborg Universitet

 
Viborg Amts erfaringer med medarbejderinformationshåndtering

v/ it-chef Jens Grønlund, Viborg Amt

 

Fyns Amts medarbejderinformationsstrategi og erfaringer hermed

v/ EPJ-projektmedarbejder Britt Lehrmann Bille, Fyns Amt

 

H:S' kommunikationsstrategi for den kliniske it-arbejdsplads

v/ informationschef Marianne Uldall Jepsen, H:S Direktionen

11.00

Session B3 - Brugerinvolvering og brugeraccept

Kritiske røster har hævdet, at manglende involvering af klinikere har medført, at systemerne har svært ved at blive accepteret af brugerne, når de kommer i daglig drift. Men hvorledes sikres det, at de kliniske brugere får den nødvendige indflydelse på udviklingen af kommende EPJ-systemer? Hvordan kan en fokusering på det sundhedsfaglige indhold (SFI) give bedre brugervenlighed og større brugeraccept af systemerne? Erfaringer med brugerinvolvering og -anvendelse af SFI præsenteres i sessionen.

 

Overlægernes erfaringer med EPJ og krav til implementeringsprocessen

v/ overlæge Anna Birthe Bach, Overlægeforeningens EPJ-gruppe

 

Klinisk tilbagemelding på EPJ-implementeringen

v/ Sygehusdirektør og formand for implementeringsgruppen i Århus Amt Ole Thomsen, Randers Centralsygehus

 

SFI - et tværfagligt bidrag til EPJ og akkrediteringsprocessen

v/ projektkonsulent Mette Rosendal Darmer, SFI Hovedstaden, Bispebjerg Hospital

 

Brugerinvolvering i Fyns Amt

v/ EPJ-konsulent Henrik Lindholm, EPJ-sekretariatet, Fyns Amt

11.00

Session C3 - Kroniske sygdomsforløb og EPJ

Kroniske sygdomsforløb siges at andrage 80% af sundhedsvæsenets udgifter. Hvorledes kan it understøtte en bedre forebyggelse, behandling og pleje af kronisk syge patienter, herunder sikre en bedre inddragelse af patienters og pårørendes egenindsats?

 

Sundhedsstyrelsens overvejelser om strategi for effektiv understøttelse af kroniske sygdomsforløb

v/ specialkonsulent Mikkel Grimmeshave, Sundhedsstyrelsen

 

Væsentlige faktorer for tilvejebringelse af sammenhængende patientforløb imellem almen praksis og sygehuse belyst ved DAK-projektet

v/ seniorforsker og praktiserende læge Henrik Schroll, Forskningsenhed for almen praksis, Syddansk Universitet

 

Nationalt kvalitetsudviklingsprojekt på hele diabetesområdet

v/ projektleder Lasse Nørgaard, Kompetencecenter Øst for landsdækkende kliniske databaser

 

Rigshospitalets it-strategi med henblik på direkte informationsstøtte til patienter og pårørende
v/ it-chef Bjarne Kohl, It-afdelingen, Rigshospitalet
11.00

Session D3 - Præsentationer fra brugerorganisationerne

Har du været med i et EPJ-projekt, hvor I har opnået interessante erfaringer, som andre kan have glæde af, kan du præsentere projektet og erfaringerne for kollegaer fra andre egne af landet. For at komme på konferencen med et indlæg, skal du indsende et ét-sides resumé, som bedømmes af en komité.

 

Hvad laver lægesekretærerne, når de ikke er sekretærer for lægerne? (link til videoklip) (link til abstract)

v/ Pernille Bertelsen Institut for Samfundsudvikling og Planlægning, Aalborg Universitet

 

Arbejdsgangsanalyse som en ”sund” leg med aktanter (link til abstract)

v/ Jari Friis Jørgensen H:S Bispebjerg Hospital, Implementeringsteamet, Danmark, Symmetic.dk, Danmark og Martin Sølvkjær

H:S Bispebjerg Hospital, Implementeringsteamet, Danmark

  

Fra evaluering til vedligehold af EPJ – hvad efterspørges og hvad bør udbydes? (link til abstract)

v/ Jette Gudmundsen EPJ-enheden, Sundhedsforvaltningen, Roskilde Amt og Marlene Bech IT.afd. Roskilde Amts Sygehus

  

Det første års erfaringer med konfiguration, undervisning, implementering og drift af EPJ-Booking på Medicinsk Afd. V, Århus Sygehus (link til abstract)

v/ Klaus Roelsgaard, Anne-Margrethe Bjørnholt, Majbrit Møller, Jens Frederik Dahlerup og Peter Ott, Medicinsk Afdeling V, Århus Sygehus, Århus

12.30

Plenumsession 7: EPJ efter 2006

De centrale sundhedsmyndigheder og amterne bidrager hver især til EPJ-udviklingen. Sundhedsstyrelsen har fokus på at udvikle et fælles grundlag for EPJ, mens amterne har ansvar for implementeringen. Parterne er derfor afhængige af bidrag fra den anden part for selv at kunne møde de udfordringer, som indførelse af EPJ i Danmark indebærer. I denne afsluttende session vil Amtsrådsforeningen og Sundhedsstyrelsen pege på, hvad der skal til for, at den danske EPJ-implementering skal lykkes.

 

Udfordringer for de kommende års EPJ-udvikling

v/ kontorchef Lars Hagerup, Amtsrådsforeningen
v/ kontorchef Arne Kverneland, Sundhedsstyrelsen
13.00 Frokost og slut på konferencen


EPJ-leverandørudstilling

I år var følgende leverandører til stede:

ACURE og Max Manus

Audiovisuelt Centrum

Capgemini

Center for Sundheds-telematik

CSC Scandihealth

DIPS ASA

GE Healthcare

Intersystems

Key2Know

Systematic Software Engineering

TDC

TietoEnator

WM-data

 

Produktpræsentationer

 

Følgende firmaer har tegnet sig for session D1 og D2:  - Følg dette link for synopsis for firmaernes indlæg.

 

Session D1 onsdag den 26. oktober

 

Systematic Software Engineering

Columna - den integrerede kliniske arbejdsplads

v/ user experience manager Pia Wichmann Madsen

 

WM-data Healthcare

Overblik i EPJ – GEPJ uden tårer

v/ klinisk produktansvarlig, læge Bo Løye Hejl

 

TietoEnator

Det er muligt: en moderne EPJ-løsning der virker. I brug i Nordeuropa – udviklet i Indien (oplæg på engelsk)

v/ Paul Ridley, direktør for TietoEnator Healthcare Benelux

 

 

 

Session D2 onsdag den 26. oktober

 

CSC Scandihealth

EPJ på klinikerens præmisser

v/ Læge, EPJ-projektchef Ivan Lund Pedersen, Roskilde Amt, key account manager Anne-Mette Oudrup, CSC Scandihealth og læge, chefarkitekt John Møller-Jensen, CSC Scandihealth

 

 

Intersystems

Progress towards the delivery of Electronic Patient Records? – an overseas perspective

v/ Director of Healthcare Business Development InterSystems, Phil Birchall

 

 

 

Præsentationer fra brugerorganisationerne

Følgende abstracts er blevet optaget til mundtlig præsentation i session D3, torsdag den 27. oktober 2005

Hvad laver lægesekretærerne, når de ikke er sekretærer for lægerne? (link til abstract)

v/ Pernille Bertelsen, Institut for Samfundsudvikling og Planlægning, Aalborg Universitet

 

Arbejdsgangsanalyse som en ”sund” leg med aktanter (link til abstract)

v/ Jari Friis Jørgensen H:S Bispebjerg Hospital, Implementeringsteamet, Danmark, Symmetic.dk, Danmark og Martin Sølvkjær

H:S Bispebjerg Hospital, Implementeringsteamet, Danmark

  

Fra evaluering til vedligehold af EPJ – hvad efterspørges og hvad bør udbydes? (link til abstract)

v/ Jette Gudmundsen EPJ-enheden, Sundhedsforvaltningen, Roskilde Amt og Marlene Bech IT.afd. Roskilde Amts Sygehus

  

Det første års erfaringer med konfiguration, undervisning, implementering og drift af EPJ-Booking på Medicinsk Afd. V, Århus Sygehus (link til abstract)

v/ Klaus Roelsgaard, Anne-Margrethe Bjørnholt, Majbrit Møller, Jens Frederik Dahlerup og Peter Ott, Medicinsk Afdeling V, Århus Sygehus, Århus