EPJ-Observatoriet
 

Afrapportering - Årskonference 2008

den 22. og 23. oktober 2008 på Hotel Nyborg Strand


Tema: Nye veje mod sammenhængende sundheds-it-systemer

Digitaliseringen af sundhedsvæsenet er sat i et nyt gear. Med lanceringen af den nationale it-strategi på sundhedsområdet er digitaliseringen af sundhedsvæsenet tilført nye rammer, hvor det bærende element er et forpligtende samarbejde imellem de centrale myndigheder, regioner og kommuner.

Der behov for en ambitiøs digitaliseringsindsats. Etableringen af bedre sammenhæng, klinisk brugervenlighed, patientfokusering og forøget effektivitet og kvalitet er væsentlige målsætninger for de kommende års digitalisering i sundhedsvæsenet.

EPJ-Observatoriets årskonference vil give et samlet billede af vigtige udviklingsmålsætninger og erfaringer med digitalisering i kommunerne, i primærsektoren og på hospitalerne. Patienter, pårørende, sundhedsfaglige og de ledelsesansvarlige har forskellige behov for information til understøttelse af forebyggelse og behandling. Alle disse aspekter vil blive præsenteret, diskuteret og perspektiveret ved EPJ-Observatoriets årskonference.


Du kan her finde:

 
PDF af indlæggene (kort oversigt)
Onsdag den 22. oktober
Torsdag den 23. oktober
PDF af program
Stemningsreportage
Leverandørudstilling
Konferencesekretariat

 

KURSER i SNOMED CT tirsdag den 21. oktober

 

PDF af indlæggene

Onsdag den 22. oktober 20088.30

Registrering og kaffe/te

9.30

Plenumsession 1: Mål og rammer for digitaliseringen af sundhedsvæsenet

 

Forventninger til digitalisering i det danske sundhedsvæsen
v/ Claus Munk Jensen, sundhedsfaglig vicedirektør, Sundhedsstyrelsen

 

Transforming health care and improving lives through electronic health records - implementation of a national health IT strategy in Canada - Video

by Executive Director, External Liaison Shelagh Maloney, Canada Health Infoway

10.30

Kaffepause

11.00

Plenumsession 2: Digital sundhed  –  hvad er behovet, udfordringerne, og hvad skal der gøres?

 

Hvordan kan sundhedsvæsenets digitalisering styres?

v/ Ivan Lund Pedersen, projektchef, Digital Sundhed

 

Kommunernes behov for sammenhængende it-løsninger mellem social- og sundhedsområdet

v/ Kirsten Skovrup, kontorchef, IT-afsnittet, Ældre og handicapforvaltningen, Aalborg Kommune

 

Internationale erfaringer med udgifter til digitalisering af sundhedsvæsenet – hvad koster det?

v/ Morten Bruun-Rasmussen, ingeniør, MEDIQ og EPJ-Observatoriet

12.00

Frokost

13.00 Session A1
Erfaringer med digitale kliniske vejledninger, dokumentation og genbrug af data

Væsentlige projekterfaringer præsenteres i denne session inden for anvendelse af kliniske vejledninger, inddatering af data som en integreret del af det kliniske arbejde samt genbrug af data til forskellige formål. Der vil i disse sammenhænge blive set på relevansen og anvendeligheden af forekommende standarder.

Digitale kliniske vejledninger, dokumentation og genbrug af data

v/ Knut Bernstein, direktør, MEDIQ og EPJ-Observatoriet

Sygeplejefaglige retningslinjer - hvordan sikres kvaliteten? Center for kliniske retningslinier, nationalt clearinghouse for sygepleje
v/ Inge Madsen, sygeplejerske, MI, Dansk Sygepleje Selskab


Elektronisk Lægehåndbog – det nye opslagsværk for praktiserende læger?
v/ Torben V. Schroeder, professor, Lægeforeningens Forlag


Kliniske retningslinjer/instrukser, standardplaner og dokumentation i region Midtjylland
v/ Henrik Vestring, specialkonsulent, Region Midtjylland

13.00

Session B1
Krav til sundhedsfaglig it-understøttelse

 

Hvorledes kan digitaliseringen skabe værdi, og hvordan får man tilfredse brugere? I denne session fremlægges synspunkter og erfaringer fra forskellige repræsentanter, herunder det administrative regionale niveau, det kliniske afdelingsledelsesniveau og fra det kommunale niveau.

 

It som løftestang til et sammenhængende sundhedsvæsen
v/ Søren Vingtoft, læge og sundhedsinformatiker, MEDIQ og EPJ-Observatoriet


Sådan skaber it værdi for klinikerne - når visse forudsætninger er opfyldte
v/ Hans Christian Thyregod, lægelig direktør, Sygehus Lillebælt


It-governance internt i en region - krav, muligheder

v/ Jan Kold, it-direktør, Region Hovedstaden


Sammenhængende it-understøttelse i kommunernes sundhedsindsats - hvad er de reelle udfordringer?
v/ Torben Hedegaard Jensen, informatikchef, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, Københavns Kommune

13.00

Session C1
Demonstration af adgang til fælles data på tværs af almen praksis, sygehuse og kommuner

 

I løbet af 2008 og 2009 udvikles og implementeres det fælles medicinkort (FMK) som en central service, der indeholder en samlet oversigt over patienternes aktuelle medicinering.


FMK-projektet har til formål at indføre et enstrenget medicinsystem, der løser problemer ved sektorskift og giver et fuldstændigt billede. FMK vil bidrage til at forbedre patientsikkerheden ved at reducere medicineringsfejl.

 

Ved sessionen vil blive redegjort for indholdet i FMK-projektet, og der vil blive vist demonstrationer fra de pilotprojekter, som er igangsat.

 

Præsentation af det Fælles Medicin Kort

v/ Morten Thomsen, Senior Consultant og Jan Poulsen, sektionsleder, Lægemiddelstyrelsen

 

Den tekniske løsning

v/ Jesper Grankær Carøe, VP Public, Trifork

 

Gennemgang af opgaven som skal demonstreres

v/ Morten Bruun-Rasmussen, ingeniør, MEDIQ, EPJ-Observatoriet

 

Demonstration: Almen praksis

v/ Jesper Sørensen, afdelingsleder, EG Data Inform

 

Demonstration: Sygehus

v/ Lene Stamp Larsen, sundhedsfaglig konsulent og Charlotte Hellstern-Hauerslev, sundhedsfaglig konsulent, ACURE, an IBM Division

14.30 Kaffepause
15.00

Session A2

Erfaringer med digitale kliniske vejledninger, dokumentation og genbrug af data

 

Session er en forsættelse af A1.

 

Hvilke krav stiller genbrug af kliniske data til den kliniske it-infrastruktur - terminologi, arketyper, procesbeskrivelser
v/ Karen Marie Lyng, læge, ph.d.- studerende, Københavns Universitet


Genbrug af data fra LPr til at skabe nationale kvalitetsindikatorer

v/ Steffen Høgskilde, overlæge, Region Hovedstaden


SNOMED CT til resultatmåling af diabetesbehandling – patientmæssige og økonomiske perspektiver
v/ Ole Henriksen, seniorøkonom, Novo Nordisk


Intelligent system til dokumentation og genbrug af data på en intensiv afdeling
v/ Jakob Steen Andersen, overlæge, Intensiv afd. 4131, Rigshospitalet

15.00

Session B2
Krav til sundhedsfaglig it-understøttelse

 

Hvordan kan digitaliseringen skabe værdi, og hvordan får man tilfredse brugere? I denne session fremlægges synspunkter og erfaringer fra forskellige repræsentanter, herunder almen praksis, it-ansvarlige og patienten.

 

It-understøttelsen i kommunerne - forhold og udfordringer, der påvirker snitfladerne og sammenhængskraften på tværs af sektorerne efter kommunalreformen
v/ Thomas Bille, vicedirektør, Gentofte Kommune - Social & Sundhed


Almen praksis og digitalisering: visioner og ambitioner om værdier og nytte fremover
v/ Kåre Stahl Jacobsen, speciallæge i almen medicin, Almen praksis


Hvordan faciliterer it den kliniske proces?
v/ Lars Kristian Munck, overlæge, Medicinsk afdeling, Køge Sygehus
 

Monitorering af pakkeforløb for kræftpatienter - hvorfor og hvordan?
v/ Morten Hjulsager, kontorchef, Enhed for Monitorering og Medicinsk Teknologivurdering, Sundhedsstyrelsen

15.00

Session C2
Demonstration af adgang til fælles data på tværs af almen praksis, sygehuse og kommuner

 

Sessionen er fortsat fra session C1. Læs nærmere herom i session C1.

 

Gennemgang af opgaven som skal demonstreres

v/ Morten Bruun-Rasmussen, ingeniør, MEDIQ, EPJ-Observatoriet

 

Demonstration: Almen praksis

v/ Jørgen Granborg, direktør og Paul Dan Samsig, seniorprogrammør, A-Data

 

Demonstration: Sygehus

v/ Bo Hejl, klinisk ansvarlig, Logica

 

Demonstration: Hjemmepleje

v/ Annette Greisen, konsulent og Anne-Mette Oudrup, direktør for forretningsudvikling, CSC Scandihealth

 

Fremtidsplaner

v/ Ivan Lund Pedersen, projektchef, Digital Sundhed

16.30 Pause
17.00

Plenumsession 3: Paneldiskussion: Teknologi, velfærd og etik

 

Den hastige teknologiske udvikling og adgang til information via bredbånd og trådløse netværk medfører, at muligheder, som tidligere var utænkelige, begynder at komme inden for rækkevidde. De kliniske data kan i fremtiden suppleres med genetiske data, og den enkelte person kan få adgang til oplysninger om sandsynligheden for at udvikle en sygdom senere i livet. Spørgsmålet er, i hvilket omfang ønsker vi at anvende disse muligheder, og hvordan beskyttes de mange data, som registreres i sundhedssektoren?

 

Ordstyrer: Lotte Bundsgaard, journalist, TV2/ Fyn


Arne Kverneland, overlæge, Medicinsk afdeling, Holbæk Sygehus
Jakob E. Bardram, professor, IT-Universitetet
Lars Frelle-Petersen, digitaliseringschef, Finansministeriet
Peder Jest, direktør, M.D., OUH - Odense Universitetshospital og Svenborg Sygehus
Peter Øhrstrøm, dr. scient, professor, Det Etiske Råd
Sine Jensen, sundhedspolitisk medarbejder, Forbrugerrådet

18.00 Første konferencedag slutter
19.00 Festmiddag

Detaljeret program

Torsdag den 23. oktober 20089.00

Plenumsession 4: Implementeringserfaringer med store sundheds-it-systemer

På universitetshospitalet ved Vanderbilt University i Tennesse, USA, har man gennem en årrække arbejdet med at implementere sundheds-it-systemer, der har til formål på en systematisk måde at stille kliniske output-data til rådighed i beslutningsprocessen i hele sygehuskomplekset. Nancy Lorency, der er velkendt af mange i Danmark på baggrund af hendes bøger om organisatoriske forhold i sundhedsinformatik, har ledet implementeringsprocessen og vil gøre rede for processen ved Vanderbilt University Medical Centre.

På Italiano Hospital i Buenos Aires har man implementeret anvendelsen af SNOMED CT-klassifikationer i den sundhedsfaglige dokumentation blandt læger og sygeplejersker på hele hospitalet. Erfaringerne har været positive og viser bl.a. langt bedre muligheder for sekundær anvendelse af klinisk dokumentation i EPJ til administrative og kvalitetsudviklingsformål.

 

 

Development and implementation of an organization-wide strategy for closed-loops patient care quality

by Nancy M. Lorenzi, Ph.D., Professor Biomedical Informatics and Assistant Vice Chancellor for Health Affairs, Vanderbilt University Medical Centre, USA

 

Clinical experiences on using SNOMED CT classifications in daily praxis documentation – and the impact on quality and management

by Dr. Alejandro Lopez Osornio, Terminology Consultant, termMed Medical Terminology Services, Buenos Aires and Family Physician, Hospital Italiano, Buenos Aires, Argentina

10.30

Kaffepause

11.00

Session A3
Arkitektur for sundheds-it-systemer - interoperabilitet, hvor dybt stikker det?

 

Status på digitalt sundhedsarbejde med at fastlægge de nationale arkitekturrammer for sundheds-it-systemer i Danmark vil blive præsenteret i denne session. Dette indbefatter bl.a. aspekter ifm. forretningsarkitektur, referencearkitektur samt teknisk arkitektur.

 

Hvilken arkitektur er nødvendig for at skabe interoperabilitet på nationalt plan?
v/ Esben Dalsgaard, chef-it-arkitekt, Digital Sundhed


Forudsætninger for at skabe sammenhæng gennem anvendelse af it i sundhedsvæsenet
v/ Steffen Lerche Nielsen, formand for CHI-Leverandørforum og direktør for ACURE an IBM Company


Krav til organisation og arbejdsflow i sammenhængende sundheds-it-systemer
v/ Peter Behrendt Lau, manager, Rambøll Management


Fremtidens tekniske infrastruktur - hvordan ser applikationerne ud?
v/ Ib Johansen, souschef, MedCom


Interoperabilitet - hvor meget "lim" skal der til?
v/ Stig Kjær Andersen, lektor, Institut for Sundhedsvidenskab og Teknologi, Aalborg Universitet og EPJ-Observatoriet

11.00

Session B3
Erfaringer med sundhedsfaglig it-understøttelse

 

Vigtige projekterfaringer præsenteres, herunder erfaringer med "patientpakker", medicinering, forbedrede arbejdsgange og patientsikkerhed.

 

Sundhedscheck af medicineringsprocessen i region Sjælland - erfaringer med optimering af medicineringprocessen
v/ Maren Sander Granlien, ph.d.-studerende, RUC og Region Sjælland


Den kommende kommunale kliniske infrastruktur: fælles Sprog II v.2
v/ Mette Vinther Poulsen, projektleder, Kommunernes Landsforening


Mission impossible - PAS-konvertering på rigshospitalet
v/ Mette Bomholt Klem, chefkonsulent, Koncern IT, Region Hovedstaden


Erfaringer med driftssikkerhed af EPJ – problemer og muligheder
v/ Peter Grøn, kvalitetschef, Odense Universitetshospital

11.00

Session C3
Hvor går vejen mod gevinsterne?

 

For at finde vejen til gevinsterne ved implementeringen og brugen af sundheds-it, må man til stadighed tage pejlinger af, hvor man aktuelt befinder sig, og hvor man har bevæget sig siden sidste pejling. I denne session vil der dels være oplæg om, hvordan man kan fokusere evalueringer på de gevinster, som anvendelsen af sundheds-it-systemer giver og dels oplæg om konkrete evalueringsprojekter fra såvel det kommunale område som sygehusområdet.

 

Hvorfor evaluere?
v/ Christian Nøhr, professor, Institut for Samfundsudvikling og Planlægning, Aalborg Universitet og EPJ-Observatoriet


Evalueringer, effektmålinger og ledelse
v/ Kim Viborg Andersen, professor, Copenhagen Business School


Effekten af PDA-anvendelse i den kommunale ældrepleje
v/ Jeppe Agger Nielsen, ph.d.-studerende, Institut for Økonomi, Politik og Forvaltning, Aalborg Universitet


Evaluering af it-implementeringer på hospitalerne i region Hovedstaden
v/ Pia Kopke, implementeringschef, Koncern IT, Region Hovedstaden

12.30

Frokost

13.30

Plenumsession 5: Informationsteknologi i fremtidens sundhedsvæsen på lang og på kort sigt

 

I øjeblikket kan man for mange sygdommes vedkommende kun forhindre, at sygdommen forværres, men ikke behandle sygdommes tilgrundliggende årsag. Forskning i stamceller vil måske give nye måder at forstå og behandle sygdomme på – hvorfor bliver folk syge, og hvordan kurerer man sygdommen. Dette indlæg vil perspektivere mulighederne i feltet mellem klinik, informatik og genetik. Efterfølgende vil Digital Sundheds direktør afslutte konferencen ved at give sit bud på vigtige digitaliseringsindsatser, som man skal være opmærksom på i det kommende år.

 

Fremtidigt sundhedsvæsen: fra celletransplantation til individbaseret medicin

v/ professor Mustapha Kassem, Leder af Stamcellecentret på Odense Universitetshospital

 

Hvad vil det næste år bringe af vigtige digitaliseringsindsatser?

v/ Direktør Otto Larsen, Digital Sundhed

14.30

Konferencen slutter

 

PDF af program


 

EPJ-leverandørudstilling

I år har følgende leverandører pt. en stand på konferencen. Kontakt venligst konferencesekretariatet, hvis du er interesseret i en stand. (oversigt over udstillingsområdet)

 

Yderligere oplysninger og konferencesekretariat

EPJ-Observatoriet
c/o Virtuelt Center for Sundhedsinformatik
Aalborg Universitet
Fredrik Bajers vej 7D1
9220 Aalborg Øst
Tlf: 9940 8809
E-mail:
info@epj-observatoriet.dk